REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO HYDROLIDER.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu lojalnościowego o nazwie hydraulikamobilna.pl, którego organizatorem jest Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja 40A, 87-840 Lubień Kujawski, KRS 0000761235, NIP: 8883138450, REGON: 38196624000000, BDO: 000218310.

 

§ 1.  ZASADY OGÓLNE

1. Klientem oraz Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna będąca konsumentem (w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (w tym spółki osobowe), osób prawnych.
2. Program ma zastosowanie wyłącznie w przypadku dokonania zakupów towarów i usług w sklepie HydraulikaMobilna znajdującym się na stronie internetowej www.hydraulikamobilna.pl.

3. Regulamin Programu, jest dostępny w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej www.hydraulikamobilna.pl.

4. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.

 

§ 2.  DEFINICJE

1. Rabat lojalnościowy: przyznany Uczestnikowi z tytułu udziału w Programie na warunkach określonych w Regulaminie
2. Klient (Kupujący): osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument)
3. Korzyści: rabaty oraz inne świadczenia przyznawane Uczestnikowi z tytułu udziału w Programie na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Organizator lub www.hydraulikamobilna.pl: Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja 40A, 87-840 Lubień Kujawski, która prowadzi Program Lojalnościowy HydraulikaMobilna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Program: Program Lojalnościowy HydraulikaMobilna, organizowany przez Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, adresowany do Klientów sklepu internetowego www.hydraulikamobilna.pl, którzy z tytułu uczestnictwa w Programie będą uprawnieni do Korzyści na podstawie Regulaminu.

6. Regulamin: niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego hydraulikamobilna
7. Punkt Obsługi Klienta: miejsce, stacjonarny sklep na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w którym następuje bezpośredni kontakt Organizatora z Klientem lub Uczestnikiem
8. Uczestnik lub Uczestnik Programu: podmiot określony w § 1 ust. 3 i 4 Regulaminu, który przystąpił do Programu.

 

§ 3.  ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

1.W celu przystąpienia do Programu należy zarejestrować się na sklepie internetowym www.hydraulikamobilna.pl, a także zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Klient może utworzyć Konto na sklepie internetowym w następujący sposób:
a. Bezpośrednio po wejściu na stronę i wypełnieniu elektronicznego Formularza Rejestracyjnego, dostępnego w zakładce „Zarejestruj się”.
b. W trakcie zakupów, po uprzednim wrzuceniu towarów do koszyka, przed dokonaniem płatności elektronicznej.
3. W Formularzu Rejestracyjnym Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowego utworzenia Konta HydraulikaMobilna oraz realizacji Programu. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, polega na podaniu takich danych jak: nazwisko, imię, dane firmy, numer telefonu, a także adres korespondencyjny.
4. Rejestracja Konta HydraulikaMobilna wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia w Formularzu Rejestracyjnym, że Klient zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu.
5. Konto jest ważne przez czas nieokreślony, liczony od dnia rejestracji Konta.
6. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić HydraulikaMobilna o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, aktualizując dane logując się do swojego Konta na stronie internetowej www.HydraulikaMobilna.pl w sekcji „Moje konto”.
7. HydraulikaMobilna nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania Programu spowodowany niezaktualizowaniem danych przez Uczestnika.
8. Uczestnik gwarantuje prawdziwość wszystkich informacji podanych w Formularzu Rejestracyjnym i jest jedyną osobą ponoszącą odpowiedzialność za błędne, niedokładne lub nieaktualne informacje.
9. Klient zobowiązuje się utworzyć jedno Konto na swoje nazwisko i imię. Punkty programu będą przyznawane do konta, na którym zrobione zostały zakupy.
10. Konto HydraulikaMobilna jest osobiste i nie podlega przeniesieniu na inną osobę, np. w drodze cesji. Uczestnik jest osobą odpowiedzialną za Konto i zobowiązuje się korzystać z niego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
11. Uczestnik Programu zobowiązany jest poinformować Organizatora o wszelkiego typu nieuprawnionym wykorzystaniu Konta HydraulikaMobilna.
12. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez Uczestnika HydraulikaMobilna zastrzega sobie prawo do zawieszenia Programu, anulowania wszelkich Korzyści należnych Uczestnikowi, jak również do dezaktywacji Konta.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody związane z Programem, powstałe na skutek siły wyższej i które uniemożliwiłyby realizację Programu (np. zaburzenia pogodowe, problemy z połączeniem się do sieci itp.).

 

§ 4.  KORZYŚCI ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Każdy Uczestnik Programu, który założył Konto HydraulikaMobilna, ma prawo do następujących Korzyści wynikających z przystąpienia do Programu:
a. Przyznawanie punktów lojalnościowych za zakup towarów i usług na stronie internetowej www.HydraulikaMobilna.pl, które następnie są wymieniane na Rabat Lojalnościowy w wysokości 1%, 2%, 3%, 4% lub 5%, w zależności od ilości zgromadzonych punktów.
b. Bezterminowy zwrot i wymiana towarów zakupionych na stronie internetowej www.HydraulikaMobilna.pl.
c. Otrzymywanie informacji o ofertach promocyjnych i o nowych produktach wprowadzanych do sprzedaży przez HydraulikaMobilna, przy założeniu, że Uczestnik wyraził na to zgodę.

 

§ 5.  ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

1. Punkty lojalnościowe przyznawane są na Konto Uczestnika za nabycie towarów i usług w sklepie www.HydraulikaMobilna.pl, dokonane przez Uczestnika lub na rzecz i w imieniu Uczestnika przez osobę przez niego upoważnioną.
2. Warunkiem otrzymania punktów lojalnościowych jest sfinalizowanie zakupów na sklepie internetowym poprzez wypełnienie wszystkich warunków umowy kupna-sprzedaży.
3. Punkty lojalnościowe zostaną naliczone na to Konto HydraulikaMobilna, z którego zrobiono zakupy na sklepie.
4. Punkty lojalnościowe będą naliczane w okresie 48 godzin od transakcji w sklepie internetowym www.HydraulikaMobilna.pl.
5. Organizator przyznaje 1 punkt lojalnościowy za każdy wydany 1 zł (niepełne kwoty zaokrąglane będą w dół) za zakupy w sklepie internetowym www.HydraulikaMobilna.pl.
6. W momencie, gdy Uczestnik zdobędzie określoną liczbę punktów lojalnościowych przyznany zostanie rabat na kolejne zakupy.
7. Wysokość rabatu zależy od ilości zdobytych punktów:
     * 1zł = 1pkt *
a. 1 punkt = 0,01zł rabatu
b. 100 punktów = 1zł rabatu
c. 1000 punktów = 10zł rabatu
d. etc.
8. Za zdobycie 30000 punktów Organizator przewiduje specjalną nagrodę lojalnościową w postaci dostępu do platformy hurtowej B2B z cenami hurtowymi na cały asortyment.
9. Zdobyte punkty lojalnościowe kasują się po upływie 365 dni od dnia ich otrzymania.
10. Uczestnik programu w każdej chwili może zapoznać się z ilością zebranych przez siebie punktów lojalnościowych logując się na swoim osobistym Koncie HydraulikaMobilna na stronie internetowej www.HydraulikaMobilna.pl.
11. Punkty lojalnościowe zdobyte w Programie nie mają żadnej wartości handlowej i nie mogą być odstępowane, bądź przekazywane innym posiadaczom kont na stronie internetowej www.HydraulikaMobilna.pl.
12. Wraz z wygaśnięciem działania Programu, punkty lojalnościowe Uczestnika zostają anulowane i nie będzie możliwości ich wymiany na Korzyści.
13. Punkty lojalnościowe nie będą naliczane za zakup towarów z działu „promocje”.

 

§ 6.  ZAMKNIĘCIE KONTA UCZESTNIKA I ODSTĄPIENIE OD PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Zamknięcie Konta HydraulikaMobilna Uczestnika może nastąpić w następujących sytuacjach:
a. naruszenia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.
b. rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie.
c. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Konta HydraulikaMobilna, podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Programu i zamknięcie jego Konta HydraulikaMobilna, co jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do Korzyści przewidzianych w Programie.
2. Uczestnik Programu może w każdym czasie, bez podawania przyczyny, zrezygnować z uczestnictwa w Programie, wysyłając do HydraulikaMobilna oświadczenie o rezygnacji na adres siedziby Organizatora bądź na adres poczty elektronicznej: biuro@HydraulikaMobilna.pl.

3. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Programie powinno zawierać informację o danych właściciela konta, a także, na jaki adres poczty elektronicznej zostało założone Konto HydraulikaMobilna.
4. Rezygnacja z Programu skutkuje usunięciem Konta HydraulikaMobilna Uczestnika z systemu Programu (w konsekwencji Uczestnik nie będzie miał możliwości zalogowania się do swojego Konta na stronie internetowej www.HydraulikaMobilna.pl), anulowaniem wszelkich zgromadzonych punktów lojalnościowych i nieotrzymaniem za zgromadzone punkty lojalnościowe Korzyści, a także usunięciem całej historii zakupowej Uczestnika.

 

§ 7.  ZMIANA LUB ZAKOŃCZENIE PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bądź do zakończenia Programu, z uwagi na ważne przyczyny, w szczególności z uwagi na zmiany techniczno–organizacyjne.
2. Zmiana Regulaminu bądź zakończenie Programu, nie będzie miało wpływu na prawa i uprawnienia Uczestnika nabyte przed zmianą lub zakończeniem Programu.
3. Każda zmiana Regulaminu bądź zakończenie Programu będzie ogłoszone przez Organizatora z 30-dniowym wyprzedzeniem w sklepach na stronie internetowej www.HydraulikaMobilna.pl.
4. Uczestnik Programu zostanie poinformowany o zmianach bądź zakończeniu Programu, w postaci elektronicznej wiadomości wysłanej na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
5. Punkty lojalnościowe zebrane przez Uczestnika do chwili zakończenia Programu, będą zamienione na Korzyści na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Programu w przypadku zmiany Programu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 8.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu mogą być zgłaszane w następujący sposób:
a. pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora.
b. drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: biuro@hydraulikamobilna.pl.
2. Reklamacja lub informacja o nieprawidłowościach powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn zgłoszenia.
3. Organizator powiadomi o sposobie rozpatrzenia reklamacji lub informacji o nieprawidłowości listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji bądź informacji o nieprawidłowości, lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej (w zależności od formy zgłoszenia), w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje bądź informacje o nieprawidłowościach na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

§ 9.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe Uczestnika jest Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja 40A, 87–840 Lubień Kujawski, KRS 0000761235, NIP: 8883138450, REGON: 38196624000000, BDO: 000218310.
2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Programu na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego www.HydraulikaMobilna.pl na stronie: https://HydraulikaMobilna.pl

 

§ 10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin oraz prawa i obowiązki z niego wynikające poddane są właściwości prawa polskiego.
2. Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w Programie rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku niemożności dojścia do porozumienia, spory będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 r.

 

Program lojalnościowy

Wyróżnione

oslony-na-przewody-hydrauliczne

Czarna osłona spiralna przewodu hydraulicznego średnica przelotu: 20-25mm

Kod produktu: 1.69.00.003
0

Elastyczna osłona z mocnego tworzywa, chroni przewód hydrauliczny przed uszkodzeniem. Idealnie nadaje się w miejsca gdzie przewód narażony jest na przetarcia, przecięcia, zgniecenia itp. Spirala pasuje do przewodów o średnicy zewnętrznej od 20m do 25mm.

Cena brutto: 7,38 zł Cena
kompletne-wspomagania

Wspomaganie kierownicy Zetor 5011 wersja uproszczona do ciągników wyposażonych w zbiornik i pompę wspomagania

Kod produktu: 1.00.80.008
0

Najważniejsze cechy zestawu:

  • DO CIĄGNIKÓW POSIADAJĄCYCH POMPĘ I ZBIORNIK
  • DO CIĄGNIKÓW ZE STARYM TYPEM KOLUMNY KIEROWNICZEJ
  • ORBITROL HYDROLIDER
  • SIŁOWNIK MONTOWANY Z BOKU
  • PRZEDNIA OŚ BEZ NAPĘDU LUB Z NAPĘDEM
Cena brutto: 1 626,06 zł Cena